Temples and churchers


 

 
 

Temples and churchers

 

 Svyato-Pokrovskiy Cathedral (1831) of of Suvorova avenue, 31

 Church of Sainted Wives (1897) , Shevchenko street, 9

Svyato-Nikolay church (1852) , Sailor steet, 23

Svyato Uspenskaya church (1841) , Sailor steet, 23

Church of Saints of Konstantin and Helen (1936) , Papanina street, 42

Svyato-Voznesenskaya church (1874) , Pushkin street, 148

Svyato-nikol'skaya church 1833) , Svyato-nikol'skaya  street, 124

Church of Christmas of our Lady (1897) Tatarbunarskaya street , 34

Roman- katholikos church (I floor. XIX in.) of Pokrovskaya street , 43